Forretningsbetingelser mv.

Generelle oplysninger

Advokatfirmaet Niels Erlandsen, cvr.nr. 35059598 og Advokatfirmaet Leif Erlandsen, cvr.nr. 17293133 driver advokatvirksomhed fra adressen Havnegade 21, 1. sal, 3600 Frederikssund i kontorfællesskab.

Advokatfirmaet Niels Erlandsen har klientkonto i Arbejdernes Landsbank, kontonummer: 5365-0351404.

Advokatfirmaet Leif Erlandsen har klientkonto i Jyske Bank, kontonummer: 7851-1240430.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside http://www.gii.dk.

Advokat Niels Erlandsen og advokat Leif Erlandsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne har tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Advokatfirmaet Niels Erlandsen er forsikringstegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1.sal, 2100 København og Advokatfirmaet Leif Erlandsen har tegnet forsikring hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1.sal, 2100 København.

Forretningsbetingelser

Advokatvirksomheden driver advokatvirksomhed i overensstemmelse med gældende regler i henhold til Retsplejeloven samt de af Advokatrådet fastsatte advokatetiske regler.

Advokatfirmaet Niels Erlandsen og Advokatfirmaet Leif Erlandsen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales skriftligt direkte med klienten.

Oplysningspligt

Efter eventuelt afholdelse af gratis formøde bekræftes en sag med anerkendelsesbrev, af hvilken skrivelse de vigtigste elementer omkring den påregnede juridiske bistand vil fremgå. Anerkendelsesskrivelsen er ligeledes en salæraftale i forbrugerforhold, hvor advokathonorarets størrelse er fastsat, og såfremt honoraret ikke kan endeligt fastsættes, vil afregningsprincipper og forventet salærstørrelse fremgå. Salæraftalen vil i videst muligt omfang også indeholde oplysninger om forventet udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Fakturering

Som udgangspunkt faktureres vor bistand, når sagen afsluttes. Såfremt sagen har en længere varighed, vil der blive afregnet kvartalsvis for den bistand, der er ydet i løbet af det forgangne kvartal. Som udgangspunkt opkræves depositum for førstegangsklienter inden sagen opstartes. Eventuelle udlæg til eksempelvis tinglysnings- og registreringsafgift, retsafgift og lignende vil blive opkrævet forud for omkostningsafholdelse.

Klagevejledning

Advokat Niels Erlandsen og advokat Leif Erlandsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerner om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokat Niels Erlandsen og advokat Leif Erlandsen og/eller utilfredshed med en af advokaternes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og /eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.


Seneste nyt

9. juli 2024
Boligejere i chok efter opkrævning af ejendomsskat
Telefonerne kimer hos landets boligadvokater. Det er efterregulering af ejendomsskat fra 2021, 2022 og 2023, der bringer boligejerne i chok.